Security Solutions

ไร้ท์เอ็กซ์ ให้บริการทางด้าน ออกแบบ ติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัย ทั้งด้าน Pre-event และ Post-even เพื่อให้ความปลอดภัย และง่ายต่อการใช้ โดยระบบในปัจจุบัน จะทำงานบนเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และอินเตอร์เน็ต (IP-based)

ทางไร้ท์เอฺ็กซ์ มีระบบที่ให้บริการ
1. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่สนับสนุนการทำงานผ่านระบบเน็ตเวริค์ ความสามารถในการ Live View, และบริหารระบบ ไม่เฉพาะกล้อง แต่เป็นระบบทั้งหมด (CMS: Central Management System) เพื่อความสดวก ลดคนที่ต้องทำงาน manual, และยังสามารถรองรับการเก็บข้อมูลเป็น Storage Server อีกด้วย

2. ระบบเข้า-ออกประตู (ACS: Access Control  System) ที่รองรับการทำงาน มากถึง 1024 ประตู แต่โดยทั่วไปในลักษณะงาน จะพบตั้งแต่ 1 ถึง 30 ประตู ระบบสามารถรองรับการทำงานผ่านเน็ตเวิร์ค เพื่อการทำงานไม่ว่า ประตูจะอยู่ที่ใด สำนักงานกลาง หรือสาขา หรือโรงงาน ก็สามารถที่จะบริหาร และทำ Time Attendant ได้

3. ระบบรักษาความปลอดภัย (Alarm System) รองรับการทำงานปกป้อง สถานที่ ทางเข้า-ออก ประตู หน้าต่าง บานกระจก ตรวจจับด้วยอินฟราเรด สามารถรองรับการปกป้องได้ สูงถึง 64 zones
จึงสามารถใช้ในงาน ประเภท สำนักงาน โรงงาน หรือบ้านได้ เป็นอย่างดี

ติดต่อ 02-9462913 หรือ rx@riteex.com
กรุณาดู Product&Service บน menu ด้านบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.